Pamatojoties uz 2018. gada 28. augusta MK noteikumiem Nr. 555

" Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"

 

Valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai no pacienta līdzmaksājumiem atbrīvotās iedzīvotāju grupas:

 • - bērni vecumā līdz 18 gadiem; 
 • - visi iedzīvotāji, kuriem veic profilaktiskās apskates un izmeklējumus (bērnu profilaktiskā veselības aprūpe, vēža profilakse) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • - personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas reģistrētas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, ārstniecības iestādē uzrādot dokumentu, kas apliecina minēto faktu;
 • - personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes;
 • - personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus MK noteikumu Nr. 555  3.pielikumā minēto infekcijas slimību gadījumos;
 • - pacienti, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;
 • - psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
 • - tuberkulozes slimnieki un pacienti, kuriem veic izmeklējumus tuberkulozes noteikšanai;
 • - pirmās grupas invalīdi;
 • - politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas;
 • - grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi;
 • - personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās vai paliatīvo veselības aprūpi;
 • - visi iedzīvotāji, kuriem veic vakcināciju vakcinācijas kalendāra ietvaros, pasīvo imūnterapiju, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;
 • - personas, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;
 • - orgānu donori;
 • - trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi - dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;
 •  - neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki;
 • - patvēruma meklētāji;
 • - ja viena kalendārā gada laikā veiktās pacientu iemaksas sasniegušas 570,00 eiro un pacients, uzrādot maksājumus apliecinošus dokumentus, ir saņēmis atbrīvojumu kādā no Nacionālā veselības dienesta teritoriālajām nodaļām.

Konsultāciju jautājumos par no pacientu līdzmaksājumiem atbrīvotajām iedzīvotāju grupām var saņemt, sazinoties ar Nacionālo veselības dienesta Klientu apkalpošanas centru - bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001234, e-past: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.